Görsele tıklayarak tüzüğün .pdf biçimine ulaşabilirsiniz

DİSK/ENERJİ-SEN ana tüzüğü

1. Bölüm

Genel hükümler

Madde 1 – Sendikanın adı
sendikanın adı: Elektrik, gaz, su ve baraj çalışanları sendikası, kısa adı: DİSK/Enerji-Sen’dir.

Madde 2 – Merkezi ve adresi

Sendikanın merkezi: İstanbul’dadır. Açık adresi: İnönü Mahallesi Cumhuriyet Cad. No: 63 Kat: 8 Daire: 8 Şişli/İstanbul.

Madde 3 – Sendikanın faaliyette bulunacağı işkolu

Sendika; 14 no’lu işkolunda faaliyet gösteren enerji işyerlerinde faaliyet gösterir. Aynı işkolunda sayılan, asıl işe yardımcı olarak yürütülen işlerle, niteliği bakımından işyerlerinin eklentileri olan dinlenme, muayene, temizlik, tamir, bakım, yemek, bedeni ve mesleki eğitim yerleri de sendikanın faaliyet kapsamı içindedir. Sendika Türkiye çapında faaliyet gösterir.

Madde 4 – Sendikanın amaçları

Kaynağını emeğin yüce değerinden, gücünü işçi sınıfından alan DİSK/Enerji-Sen sendikası, demokratik bağımsız bir sınıf ve kitle örgütü olarak işçi sınıfı ve tüm emekçilerin mutluluğu için çalışanların tümünü örgütlemeyi; işçi sınıfının sosyal, kültürel ve ekonomik kazanımlarına dayalı eğitimi yaygınlaştırmayı, emekçi halkımızın demokratik bir düzen içerisinde gerçek demokrasiyi yaşamasına yönelik ekonomik, sosyal ve siyasal bilinci geliştirecek çalışmalarda bulunmayı amaçlayarak,

1. Çalışanların çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, sosyal, ekonomik, siyasal, demokratik hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesini,

2. Toplu sözleşmeli, grevli sendikal yaşamın yerleştirilmesi ve geliştirilmesini,

3. Üyelerinin; yaptıkları işe, harcadıkları emeğe uygun ve insanlık onuruna yaraşır şekilde yaşamalarını sağlayacak adaletli bir ücret almalarını,

4. Üyelerin ve bakmakla yükümlü oldukları bireylerin, bakım, eğitim ve sağlık koşullarının düzeltilmesini, emeklilik, yaşlılık, özürlülük, sakatlanma, öksüz ve yetim kalma durumlarında, yeterli koruma ve bakım önlemlerinden, temel ekonomik, sosyal ve hukuksal haklardan eksiksiz yararlanmalarını sağlamayı,

5. Yaşlı, hasta, özürlü üyelerin özel olarak korunup desteklenmelerini,

6. İşe almada ve yükselmede “İşin gerektirdiği niteliklerden başka özellik aranmaz” ilkesini gerçekleştirmeyi, işe alma, yükselme komisyonlarında görev almayı,

7. Kadınların ezilen cins olmasından hareketle, yaşadıkları sorunlara çözüm üretmeyi, yaşama ve çalışma koşullarını geliştirmeyi,

8. Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve meslek farkı gözetmeksizin bütün üyeleri arasında amaçları doğrultusunda birlik ve dayanışmayı geliştirmeyi,

9. Örgüt içi demokrasiyi gerçekleştirerek, tüm üyelerin, söz, yetki ve karar sahibi olabilmesi için doğrudan demokrasiyi,

10. Çalışanların iş ve sosyal güvenliklerinin sağlanmasını,

11. Sendikanın örgütlü olduğu kurumlarda planlamadan, uygulamaya, koordinasyona ve denetlemeye kadar işin tüm aşamalarında çalışanların söz ve karar sahibi olmasını,

12. Her alanda olduğu gibi enerji, su, doğal gaz vb. altyapı alanında da bağımsız bir Türkiye yaratılmasını,

13. Enerji, su, baraj, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinde, çevrebilim ilişkisini objektif bir şekilde değerlendirerek doğal güzelliklerin ve ekolojik dengenin korunmasını ve bu doğrultuda girişimlerde bulunmayı,

14. Tüm emekçi sınıfların birliğini sağlamaya yönelik her türlü örgütsel ve kültürel çabanın gösterilmesini,

15. Çalışanın ve emeğin toplumsal yaşamdaki rolünün ve değerinin bilincine varmış bir toplum yaratmayı,

16. Dünyada ve ülkede barışın sağlanmasını, bu konuda üyelerin duyarlı olmasını sağlamayı,

17. İnsan hak ve özgürlüklerini zedeleyen uygulamalara karşı tavır alıp, diğer demokratik kitle örgütleriyle ve sendikalarla dayanışmayı hayata geçirerek tüm hak ve özgürlüklerin demokratik ölçüler içerisinde kullanılmasını, örgütlenme özgürlüğüyle ilgili yasakların kaldırılmasını,

18. Temel insan haklarından doğan sendikal hakların demokrasinin tüm kurum ve kurullarıyla gerçekleşmesi için bu amacı paylaşan diğer demokratik kitle örgütleriyle ortak çalışmalar yapmayı, amaçlar.

Madde 5 – Sendikanın ilkeleri

1. Sendika ülkemizi ve halkımızı tam bağımsızlığa kavuşturmayı öngören, uluslararası işçi sınıfı ile uyumlu çalışmalar yapmayı hedefleyen, demokratik ve enternasyonalist sendikal mücadeleyi ilke sayar

2. Sendika işçi sınıfının onursal görevi olarak başta emperyalizme, faşizme, gericiliğe ve sömürgeciliğe karşı mücadele etmeyi ilke sayar.

3. Sendika ırk, cins, mezhep, dil ve düşünce ayrımına şiddetle karşı çıkmayı, tüm çalışanların düşünce ve inanç özgürlüğüne saygı göstermeyi iş yerlerinde, iş kolunda, ulusal ve uluslararası düzeyde birlik ve dayanışmasını savunmayı ve bunun için mücadele etmeyi ilke sayar.

4. Sendika tüm çalışmalarında ve kararlarında çalışanların söz ve karar sahibi olmasını, demokrasinin ve demokratik hukuk düzeninin her alanda egemen kılınmasını ilke sayar.

5. Sendika anayasa, yasalar, İnsan Hakları Bildirgesi, ILO sözleşmeleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı ile diğer çok taraflı sözleşmelerden doğan haklarını da kullanarak, anayasa ve yasaların, emekten yana değişmesi için demokratik, fiili ve meşru yollardan mücadele ederek üyelerin ekonomik, demokratik, sosyal, hukuksal, kültürel özlük hak ve çıkarlarını koruma ve geliştirmeyi ilke sayar.

Bu ilkeler ışığında;

1. Sendika öncelikle kurulu bulunduğu işkolunda tüm çalışanları sendika çatısı altında örgütleyerek en geniş sendikal birliği sağlamaya çalışır,

2. Sendikal birimlerde alınacak kararlar, demokratik merkeziyetçilik ilkesinden hareketle tartışma, eleştiri, ikna, özeleştiri süreçleri yaşanarak alınır. Eleştiri hakları saklı olmak üzere alt organlar üst organların kararlarına uyarlar.

3. Sendika sermayeden, devletten, siyasi parti ve örgütlerden bağımsızdır.

4. Bürokratikleşmeye ve tasfiyeciliğe karşı mücadele eder.

5. Sendikanın idari ve mali denetimleri tüm üyelere açıktır.

6. Sınıf dayanışmasının gereklerini yerine getirir. Bu amaçla çalışanların ulusal ve uluslararası düzeyde sendikaları ile güç ve eylem birliği yapar.

Madde 6 – Sendikanın görev ve yetkileri

1. Ulusal düzeyde ve örgüt içinde çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü bir demokrasi ortamının gelişmesini sağlamak, temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmak.

2. Başta iş kolunda çalışanların tümünü sendika çatısı altında örgütlemek, çalışanlar arasındaki birlik ve dayanışmayı sağlamak.

3. Çalışma hakkı ve iş güvencesinin yaşama geçirilmesi, sendikal hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, tüm çalışanlara toplu sözleşmeli, grevli sendikalaşma hakkının eksiksiz tanınması, grev hakkının önündeki tüm engellerin ve çalışanlara yönelik tüm baskı ve sınırlamaların kaldırılması için mücadele etmek.

4. Üyeleri adına işverenle görüşmelerde bulunmak, gerektiğinde grev kararı almak, uygulamak, kaldırmak ve toplu iş sözleşmesi yapak. Toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makamlara ve yargı organlarına başvurmak, görüş ve öneriler sunmak, isteklerde bulunmak.

5. Çalışma hayatındaki mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden, örf ve adetten doğan anlaşmazlıklarda, üyeleri ve mirasçıları adına dava açmak. Açılan davalarda üyelerini ve mirasçılarını temsilen davaya ve husumete ehil olmak. Bu davaları izlemek, üyelerine ve mirasçılarına yardımda bulunmak.

6. Sendikal faaliyetlerinden dolayı mağdur olan üyelerine yönetmelikte belirlenecek biçimde yardımda bulunmak.

7. Üyelerinin mesleki bilgi, kültür ve yeteneklerini geliştirmek için çalışmalar yapmak. Sağlık, dinlenme, spor tesisleri, kütüphane, işçi lokalleri ve gerekli tesisler kurmak. Üyelerinin boş zamanlarını daha iyi değerlendirmeleri için olanaklar sağlamak.

8. Emekçilerin ekonomik, siyasal, kültürel, sosyal sorunları ve sendikal çalışmalarla ilgili konularda kamuoyunu aydınlatmak amacı ile konferans, panel, açık hava, salon, basın vb. Toplantıları düzenler.

9. Uluslararası sendikal birliklere üye olabilir. Delege, temsilci, gözlemci gönderebilir veya kabul edebilir. Yayın ve fikir alışverişinde bulunabilir.

10. Amaç ve görevlerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları satın alır, gerektiğinde satar. Sendikanın feshi halinde taşınır ve taşınmaz malların ne olacağına karar verir.

11. Kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarında katılımını artırma amacına yönelik olarak destek politikalarının sendikal alanda uygulanmasını kabul eder.

12. Sendika organlarında görev alanlar, her türlü ayrımcılığa karşı çıkarak, üyelerine eşit muamele etmekle yükümlüdür.

13. Sendikal çalışmalar, sendika organlarının almış olduğu kararlar çerçevesinde, sendikanın amaçlarına, yasalara, ana tüzüğe, uygun olarak yürütülür.

14. Her kademedeki yönetici ve üyeler, sendikal organların, sendikanın amaçlarına, yasalara, sendikanın ana tüzüğüne uygun olarak almış olduğu kararlara uymak ve alınan kararları uygulamak zorundadır ve (12), (13) no’lu bende belirtilen hususlara uymayan ve uygulamayan yönetici ve üyeler hakkında, disiplin hükümleri uygulanır.

15. Yasalarda yer alan işveren vekillerinin dışında kalan herkesin TİS’den yararlanmasını sağlamak ve sendikaya üye olmasını özendirmek için, imzalanacak TİS’lerde kapsam dışı uygulamasına olanak sağlayamayacak politikalar belirlemek, belirlenen politikalara uygun düzenlemeler yapmakla görevlidir.

16. Üyelerinin sendika ana tüzüğünün amaç ve ilkelerine uymalarını sağlamaya çalışmak.

2. Bölüm

Organlar ve çalışma yöntemleri


Madde 7 – Organların seçilme, geri çağrılma ve çalışma yöntemleri

1. 4. bölümde belirtilen zorunlu organlarda ve yetkili danışma organlarında görev yapacak olan tüm yöneticiler ve yöneticileri belirleyecek olan delegeler, temsilciler ve birim komitesi üyeleri, tek dereceli seçimle, yedekleri ile birlikte belirlenir.

2. Tüm seçimler gizli oy açık sayım esasına göre yapılır.

3. Tüm birimlere aday olanlar, kendini göreve getiren meclisin ana tüzük gereği yaptığı olağan toplantılarında, 2 defa geri çağırması halinde görevden ayrılacağını taahhüt eden belge ile birlikte, adaylık başvurusu yaparlar.

4. Herhangi bir kademeye seçilebilmek için o kurulu belirleyen üye tam sayısının %50’si kadar oy almak şarttır. %50 oy alınmadığı takdirde o kurula yönetici seçilmemiş sayılır.

5. Hiçbir kurul ana tüzük de belirlenen yetkilerini bir başka kurula devredemez.

6. Üst kurullar alt kurullar ile ana tüzük ve yasalardan almış olduğu yetkileri paylaşabilirler.

7. Her kurul olağan toplantılarını ana tüzükte belirlenen sürelerde yaparlar. Olağanüstü toplantılar ise kurul başkanının çağrısı üzerine veya kurul üye sayısının salt çoğunluğunun istemi üzerine gerçekleştirilir. Mazeretsiz üst üste 2 olağan toplantıya katılmayan kurul üyesinin durumu kurul tarafından tutanakla sabit olduğunda, kurul üyeliği düşer.

8. Kurullar üye tam sayısı ile toplanır. Karar alınabilmesi için ise, üye tam sayısının salt çoğunluğu gereklidir.

9. Toplantının gündemi toplantıya katılacaklara en geç 2 hafta önce bildirilir. Toplantılarda öncelikle gündemdeki konular konuşulur ve gündemdeki konular ile ilgili kararlar alınır kararların nasıl ve kimler tarafından uygulanacağının görev bölüşümleri yapılır

10. Alınan tüm kararlar kurul karar defterine yazılır ve kararların özeti alt birimlere yazılı olarak duyurulur.

11. Bir sonraki toplantıda, bir evvelki toplantıda alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı konusu gündemin 1. maddesidir. Uygulanmayan kararların neden uygulanmadığı tartışılır.

12. Uygulanmasının yolları bulunamaz ise alınan karar kaldırılır. Neden kaldırıldığı ise alt birimlere duyurulur.

3. Bölüm

Üyelikle ilgili hükümler

Madde 8 – Sendikaya üye olma

Ana tüzüğün 3. Maddesinde belirlenen işkolunda çalışanlar sendikaya üye olabilir.

Üye olmak isteyen çalışan, elektronik başvuru sistemine e-devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusu yapar ve sendika merkez yönetim kurulunun bu başvuruyu onaylamasının ardından üyelik geçerlilik kazanır.

Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen başvuru sahibinin, bu kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde görevli yargı organına dava açma hakkı vardır. Yargı organının bu husustaki kararı kesindir.

Üyeler, sendika tüzüğü ile buna bağlı yönetmeliklerde gösterilen hususlara, genel kurul kararlarına uygun harekette bulunmayı kabul ederler.

Madde 9 – Üyenin görev ve sorumlulukları

1. Sendika üyesi aidat ödemek dışında, işine, işyerinde birlikte çalıştığı kişilere, sendikaya ve işyerine karşı sorumludur

2. Sendika üyesi ana tüzük gereği oluşturulan kurulların sendikal konularda almış olduğu kararlara uymak ve bu kararları uygulamak zorundadır.

3. Sorumluluklarını yerine getirmediği ve kurulların almış olduğu kararlara uymadığı ve uygulamadığı ana tüzük gereği oluşturulan kurullarca saptanan üyelere disiplin hükümleri uygulanır.

Madde 10 – Üyelikten ayrılma

1. Her üye, e-devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir.
Çekilme e-devlet kapısı üzerinden bildirimde bulunduktan bir ay sonra geçerlidir.  Çekilenin bu bir aylık süre içerisinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendika üyeliği bu sürenin bitimi tarihinde kazanılmış sayılır. Üyelikten ayrılma önceden varolan aidat borçlarını ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

2. Üye, istifa işleminin geçerli olduğu tarihe kadar sendikaya karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

Madde 11 – Üyelikten çıkarılma

1. Aşağıda belirtilen nedenlerle üye, sendikadan çıkartılabilir.

2. Sendika ana tüzüğüne, genel hükümlere, yetkili kurulların kararlarına, sendika programına aykırı hareket etmek veya uygulamaktan kaçınmak.

3. Sendikanın ilkelerine, amaçlarına ve hedeflerine uymayan eylemlerde bulunmak veya sendikanın amaç ve faaliyetlerinin gerçekleşmesini engellemeye çalışmak,

4. Özürsüz olarak üst üste 3 ay aidat ödememek,

5. Üyelikten çıkarılmayı gerektirecek tutum ve davranışlarda bulunduğu bildirilen üyenin durumu sendika merkez yönetim kurulunca ve gerekli görüldüğünde sendika merkez disiplin kurulunca incelenir. Bu tutum ve davranışların sabit görüldüğünde üyeliği ihraç istemiyle ilk genel kurula götürülür. Genel kurul kararı olmadan üyelikten çıkarılamaz.

6. Aşağıda belirtilen durumlarda üyelik düşer.

7. Üyenin işkolundan ayrılması,

8. Üyenin ölmesi.

4. Bölüm

Sendika merkez-şube-işyeri zorunlu ve yetkili danışma organları

Madde 12 – Genel merkez zorunlu organları

1. Genel merkez genel kurulu
2. Genel merkez yönetim kurulu
3. Genel merkez denetim kurulu
4. Genel merkez disiplin kurulu

Madde 13 – Yetkili genel merkez danışma organları

1. Genel veya bölgesel delegeler meclisi
2. Şube başkanlar kurulu
3. Genişletilmiş başkanlar kurulu
4. Genel veya bölgesel temsilciler meclisi

Madde 14 – Şube zorunlu organları

1. Şube genel kurulu
2. Şube yönetim kurulu
3. Şube denetim kurulu
4. Şube disiplin kurulu

Madde 15 – Yetkili şube danışma organları

1. Şube delege meclisi
2. Şube temsilciler meclisi
3. Şube birim komiteleri meclisi

Madde 16 – İşyeri zorunlu organları

1. İşyeri sendika temsilciler meclisi
2. İşyeri delegeleri meclisi

Madde 17 – İşyeri yetkili danışma organları

1. İşyeri birim komiteleri meclisi

5. Bölüm

Zorunlu ve yetkili genel merkez danışma organlarının oluşumu görev ve yetkileri toplanma ve çalışma yöntemleri

Zorunlu genel merkez organları

Madde 18 – genel merkez genel kurulunun oluşumu

1. Genel merkez genel kurulu sendikanın en yetkili karar organıdır.
2. Genel merkez genel kurulu, sendikanın üye sayısı 1000 kadar üyelerden
3. 1001 – 5000 üye ise 150 delegeden
4. 5001 -10.000 üye ise 175 delegeden
5. 10001 -30000 üye ise 200 delegeden
6. 30001- 60000 üye ise 250delegeden
7. 60000 üyeden fazla ise 300 delegeden oluşur.
8. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kurulunun delegeleridir.
9. Şubelerin ve şube oluşturulamayan işyerlerinin genel merkez genel kuruldaki temsil sayısını belirlemek için, öncelikle sendikanın genel üye sayısı delege sayısına bölünür. Çıkan rakam kaç kişiye 1 delege çıkacağını belirleyen anahtar sayı belirlenir. Daha sonra şube oluşturulan bölgelerdeki şubenin üye sayısı, şube oluşturulamayan yerlerde ise işyerlerindeki üye sayısı belirlenen anahtar sayıya bölünür. Şube oluşturulamayan işyerlerindeki üye sayısı, anahtar sayının altında ise, birbirine yakın olan işyerleri birleştirilerek, o işyerlerinde çalışan üyelerinde genel kurulda temsili sağlanır.

Madde 19 – Genel merkez genel kurulunun toplanma ve çalışma yöntemleri

1. Gündemi genel yönetim kurulunca saptanan genel kurul 3 yılda bir genel yönetim kurulunun belirleyeceği yer, gün ve saatte toplanır

2. Genel kurulun gündemi, toplantı yer, gün ve saati ile delege listesi, çoğunluk olmaması halinde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar en az 15 gün önceden mahalli bir gazetede ilan edilir ve iki nüsha olarak genel kurulun yapılacağı yerin mülki amiri ile ilgili ilçe seçim kurulu başkanlığına yazı ile bildirilir.

3. Genel kurul yeter sayısı delege yada üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Duyurulan günde yeterli çoğunluk sağlanamamış ise ikinci toplantı en çok 15 gün içinde delege yada üye tam sayısının en az 1/3’ü ile yapılır.
Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege ya da üye tam sayısının ¼ ‘ünden az olamaz.

5. Genel kurula sunulacak genel yönetim kurulu çalışma, hesap, denetim ve varsa disiplin kurulu raporları ile gelecek döneme ilişkin bütçe teklifinin toplantı tarihinden en az 15 gün önce delegelere yada üyelere gönderilmesi zorunludur.
6. Genel kurul çalışmalarını genel başkan yada genel yönetim kurulu üyelerinden biri başlatır. Genel Kurul başkanlık kurulunun seçimini yönetir.

7. Genel kurul başkanlık kurulu açık oyla seçilen bir başkan iki başkan yardımcısı ve yeteri kadar yazmandan oluşur. Genel kurulca alınan bütün kararlar ile seçim sonuçları genel kurul karar defterine yazılarak başkanlık kurulu üyelerince imzalanır.

8. Genel kurulda hazır bulunan delege yada üyelerin 1/10’unu yazılı istemi ile gündeme madde ilave edile bilir.

9. Genel kurul gündemindeki konuları ve delegeler veya üyeler tarafından sunulacak önerileri inceleyip rapora bağlamak üzere komisyonlar kurabilir. Üye sayısı genel kurulca belirlenen komisyonlar çalışmalarına başlamadan önce kendi aralarından bir başkan, yazman ve sözcü seçerler. Komisyonların raporları genel kurulca görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli sayılamaz.

Madde 20 – Genel merkez genel kurulunun görev ve yetkileri

Merkez genel kurulu, sendikanın en yetkili organıdır.

1. Genel kurul toplantısında gündemdeki konular görüşülür, gündeme madde eklenmesi, katılan delegelerin 1/10’unun yazılı teklifi ile gündem maddeler eklemek

2. Sendikanın genel politikalarını belirlemek, kararlar almak,

3. Sendika tüzüğündeki değişiklikleri görüşmek

4. Gelecek döneme ilişkin bütçeyi görüşerek karara bağlamak

5. Merkez yönetim ve denetleme kurulu raporlarının görüşülerek onaylanması ve gerektiğinde sorumlular hakkında yasal kovuşturma açılmasına karar vermek,

6. Merkez yönetim ve denetleme kurullarının faaliyetlerinin aklanıp, aklanmamasına karar vermek,

7. Genel temsilciler kurulunun, disipline ilişkin kararlarını görüşerek karara bağlamak,

8. Merkez yönetim kurulunca sunulan bütçeyi görüşerek karara bağlamak,

9. Sendika tüzüğünde öngörülen, merkez organlarının asil ve yedek üyelerini ve üst kurul delegelerini seçmek,

10. Şube açmak, şubenin yetkili olduğu bölgeleri saptamak, şubeleri birleştirmek veya kapatmak şube oluşturulamayan yerlerde genel merkez yönetimine bağlı bölge temsilcileri açmak gerek görüldüğünde açılmış bölge temsilciliklerini kapatmak veya şube ve bölge temsilcileri açmak için genel yönetim kuruluna yetki vermek.

11. Yurt içindeki veya yurt dışındaki üst kuruluşlara üye olmaya veya üyelikten çekilmeye karar vermek,

12. Genel kurul delege veya üye tam sayısının 2/3’ün oyu ile tüzel kişiliğe son vermek.

13. Başka bir sendika ile birleşmeye veya ona katılmaya karar vermek,

14. Genel kurul delege veya üye tam sayısının 2/3’ün oyu ile ulusal konfederasyonlara, uluslar arası kuruluşlara katılmaya ve ayrılmaya karar vermek.

15. Gerekli taşınmaz malların alınmasında, satılmasında veya devredilmesinde merkez yönetim kuruluna yetki vermek,

16. Sendika yöneticilerinin ücret, ödenek ve yolluklarını saptamak. (bu ücret en yüksek ücretle çalışan sendika üyesinin maaşını geçemez).

17. Sendika tüzüğüne uygun öneriler hakkında kararlar almak, organlara görev ve yetkiler vermek,

18. Sendikanın tüzel kişiliğinin sona ermesine karar vermek.

19. Gizli oyla genel yönetim, genel denetim, genel disiplin kurulu üyelerinin asil ve yedek üyelerini seçmek.

Madde 21 – Genel yönetim kurulunun oluşumu

1. Genel başkan

2. Genel sekreter

3. Genel mali sekreter

4. Genel örgütlenme sekreteri

5. Genel eğitim sekreteri

6. Genel işçi sağlığı ve iş güvenliği sekreteri

7. Genel hukuk ve TİS sekreteri

6. 7 üyeden oluşur. Asıl üye kadar yedek üye seçilir.

7. Genel yönetim kurulu madde – 7’de belirtilen usullerle seçilir.

Madde 22 – Genel yönetim kurulunun görev ve yetkileri

1. Genel kurul kararlarını uygulamak,

2. Sendikanın amaçları doğrultusunda genel politikalar, programlar saptayarak genel temsilciler kuruluna sunmak,

3. Sendikanın gelir ve giderlerini, sendikanın amacı ve üyelerinin çıkarları doğrultusunda kullanmak, gelir ve giderlerini genel temsilciler kurulunun bilgisine sunmak,

4. Genel temsilciler kurulunu toplantıya çağırmak ve alınan kararları uygulamak,

5. Sendika merkezi ve şubesinde gerekli gördüğü çalışma birimleri oluşturmak, yeterli sayı, nitelikte personel istihdam etmek, personeli gerekli gördüğü konularda yetkili kılmak, ücretlerini belirlemek,

6. Demirbaş eşyanın terkini ve şubelere devrini yapmak,

7. Sendikanın örgütlü bulunduğu kurum ve işyerlerinde üyelerce belirlenmiş işyeri temsilcilerini şube yönetim kurulunun bildirimi ile onaylamak,

8. Şube genel kurullarının yapılma zamanını belirlemek ve gerekli işlemlerini takip etmek,

9. Toplu iş sözleşmeleri bağıtlamak, toplu iş uyuşmazlıkları çıkarmak grev kararı almak, uygulamak ve gerektiğinde kaldırmak gerektiğinde ilgili makamlara, arabuluculara hakem kurullarına ve yargı organlarına başvurmak.

10. Üyelerinin çalıştığı kurumlarla yapacağı toplu iş sözleşmeleri ile ilgili önerilerin, işyeri temsilcileri kanalı ile toplanıp, şubelerde tartışıldıktan sonra oluşturacağı kurullarda olgunlaştırılmasını sağlamak. Taslaklar hazırlamak ve bu taslakları üyelerin bilgisine sunmak,

11. Gerektiğinde toplu iş sözleşmelerini yürütmek üzere şube yönetici, temsilci ve üyelerini görevlendirmek, yetkili kılmak,

12. Sendikanın gerek parasal konulardaki harcamalarında gerekse sendikayı üçüncü kişiler nezdinde temsil ve akitlerde yönetim kurulunun en az iki üyesinin müşterek imzası ile temsil etmek,

13. Çalışma dönemine ait faaliyetlerini, aldığı kararları, bir raporla merkez genel kuruluna sunmak,

14. Sendikanın örgütlü bulunduğu işkolunda örgütlenmeyi geliştirmek ve örgütlülüğü sınıf bilinci anlayışıyla pekiştirmek,

15. Sendika adına, şubelerde yapılan her türlü gider ve harcamaları usul, tüzük ve yönetmelikler uyarınca inceleyerek genel temsilciler kurulunun bilgisine sunmak,

16. Sendika faaliyetlerinin eksiksiz ve etkili bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan yönetmelikleri hazırlayıp, genel temsilciler kuruluna sunmak,

17. Merkez genel kurul gündemini belirleyerek genel temsilciler kurulunun bilgisine sunmak,

18. Sendika bürolarının işleyişini ve verimli çalışmasını sağlamak.

19. Gerekli görülen yerlerde bölge temsilcilikleri açar

20. Genel kurulca verilen yetkiye dayanarak bölge temsilcilikleri ve şubeler açmak,

21. İşyerlerinde yapılan seçimler sonucunda belirlenen temsilcileri atamak, ana tüzük gereği geri çağrılan yönetici ve temsilcilerin yerine seçimle belirlenmiş olan yedeklerini atamak.

Madde 23 – Genel başkanın görev ve yetkileri

1. Sendika tüzel kişiliğini, yurtiçinde ve yurtdışında temsil eder. Merkez yönetim kurulu, genel temsilciler kurulu ve sendika bünyesinde genel hükümler içinde kurulacak tüm komisyonlara başkanlık eder, gerektiğinde bu komisyonların başkanlığını merkez yönetim kurulu üyelerinden birine devreder,

2. Diğer merkez yönetim kurulu üyelerince yürütülmekte olan işleri yakından izler, bilgi alır, gerekli uyarıda bulunur,

3. Sendikanın genel politikasını anlatmak amacıyla basın toplantısı düzenler, yazılı ve sözlü demeçler verir,
4. Genel sekreter ile birlikte genel yazışmaları, genel mali sekreterle birlikte mali konularla ilgili yazışma ve işlemleri imza eder,

5. Genel başkan acil ve gerekli hallerde önceden alınmış bir yönetim kurulu kararı olmaksızın bütçedeki ödeneğe uygun ve belgelere dayalı olarak brüt asgari ücret kadar harcama yapmaya yetkilidir. Harcama ve belgeleri merkez yönetim kurulunun ilk toplantısına bilgi ve onay için sunar,

6. Merkez denetleme kurulu raporunu ilk merkez yönetim kurulu toplantısına getirmekle yükümlüdür,

7. Sendika adına yayınlanan yayın organlarının sahibidir,

8. Çalışmalarından dolayı, merkez yönetim kuruluna karşı sorumludur.

Madde 24 – Genel sekreterin görev ve yetkileri

1. Genel başkan bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini yerine getirir ve yetkilerini kullanır,

2. Sendika merkez genel kurulu, yönetim kurulu ve genel temsilciler kurulu toplantılarının gündemini hazırlayarak kurullara sunar,

3. Yazışma ve işlemlerin düzgün işleyişini sağlar,

4. Sendikanın organlarının ve bürolarının yönetmeliklerini hazırlayarak genel merkez yönetim kuruluna sunar, daha sonra genel temsilciler kurulunca kabul edilen yönetmeliklerin uygulanmasını sağlar ve denetler,

5. Gerek sendikanın, gerekse sendika üyelerinin karşılaşacağı hukuksal sorunların çözümü için gereğini yapar,

6. İnsan hakları bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunur,

7. İnsan hakkını zedeleyen uygulamaların önlenmesi için karşı çalışmalarda bulunur,

8. Çalışmalarından dolayı merkez yönetim kuruluna karşı sorumludur.

Madde 25 – Genel mali sekreterin görev ve yetkileri

1. Sendikanın mali işlerinin yürütülmesini sağlar,

2. Sendikanın dönem içi ve dönem sonu geçici ve kesin bilanço, gelir-gider tablosu ve mizanları ile mali raporların genel merkez yönetim kurulunca belirlenen sürelerde genel merkez yönetim kurulunun bilgi, onay ve kararına sunar,

3. Sendika gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarının ilgili mevzuat hükümleri gereğince yürütülmesini ve bütçenin uygulanmasını sağlar,

4. Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlar,

5. Şube sarf ve avanslarının zamanında gönderilmesini sağlar, bunların gözetim ve denetimini yapar,

6. Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun tutulmasını sağlar,

7. Sendika hesaplarının denetime hazır bulundurulmasını sağlar,

8. Sendika mallarının (taşınır ve taşınmaz) sigorta ettirilmesi, gerektiği zamanlarda poliçelerin yenilenmesini sağlar,

9. Genel başkan veya yönetim kurulu üyelerinden biri ile birlikte çift imza ile bankalardan para çekilmesini sağlar,

10. Sendika gelirlerini elde edildikleri tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde merkez yönetim kurulu tarafından belirlenecek olan bankalara yatırılmasını sağlar,

11. Merkez yönetim kurulunun belirleyeceği ve brüt asgari ücretin 4 (dört) katını aşmayacak miktarda sendikanın günlük ihtiyaçlarını karşılayacak parayı sendika kasasında bulundurulmasını sağlar,
12. Çalışmalarından dolayı, merkez yönetim kuruluna karşı sorumludur
Madde 26 – Genel örgütlenme sekreterinin görev ve yetkileri

1. Şubelerin (şube yönetim kurulu, şube temsilciler kurulu, il temsilciler kurulu) sendikal faaliyetlerini izler ve bu faaliyetlerin gerektiği gibi yerine getirilmesine yardımcı olur, faaliyetlere ilişkin merkez yönetim kuruluna rapor sunar,

2. Üye kayıtları ve üyelikten ayrılmalara ilişkin işlemlerin yürütülmesi, sendikanın üyelik arşivinin düzenlenmesi, üye envanterinin çıkarılması, üyeliği kesinleşen üyelerin üye kayıt fişinin 15 gün içinde ilgili kurumlara gönderilmesini sağlar,

3. Şube faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubeler açılması ve bazı şubelerin kapatılması konularında incelemelerde bulunur, bu konularda yönetim kuruluna raporlar hazırlayıp sunar,

4. Sendikanın örgütlü olmadığı işyerlerinde örgütlenmeyi sağlar,

5. Şubeler için delege seçimleri ve şube kongrelerinin zamanında ve gereği gibi yapılmasına yardımcı olur,

6. İşkoluna ve diğer nedenlere bağlı çevre sorunlarına yönelik çalışmalarda bulunur,

7. Sendika tüzüğü ve programı doğrultusunda sosyal faaliyetlerin planlanıp, uygulanmasını sağlar.

8. Demokratik kuruluşlar ve sendikalarla ilişkileri yürütür.

9. Çalışmalarından dolayı merkez yönetim kuruluna karşı sorumludur.

Madde 27 – Genel eğitim sekreterinin görev ve yetkileri

1. Sendika programına, amaç ve ilkelerine uygun olarak işyerlerinde, illerde, şubelerde, genel merkezde uygulanmak üzere eğitim programları hazırlar ve merkez yönetim kurulu’nun onayına sunar,

2. Merkez yönetim kurulunca onaylanan eğitim programlarının uygulanmasını sağlar,

3. Eğitim seminerlerinin planlanmasını ve yürütülmesini, bu konularda verisel araştırmaların yapılmasını sağlar

4. Sendikanın program, amaç ve ilkeleri doğrultusunda, dergi, kitap, broşür ve benzeri yayınların hazırlanması ve çıkarılmasını sağlar

5. Ulusal ve uluslararası basın organlarıyla iletişimi sağlamak, genel başkanın düzenlediği basın toplantılarında ve yazılı demeçlerin hazırlanmasında yardımcı olur,

6. Sendika, yayınları ve diğer yayınlarla ilgili arşiv oluşturur,

7. Çalışmalarından dolayı merkez yönetim kuruluna karşı sorumludur.

Madde 28 – Genel işçi sağlığı ve iş güvenliği sekreterinin görev ve yetkileri

1. Sendikanın işçi sağlığı ve güvenliği konularında çalışmalarını planlar ve onay için merkez yönetim kuruluna rapor sunar.

2. Sendikayı İSİG ile ilgili faaliyetlerde temsil eder.

3. İşçi sağlığı ve güvenliği kapsamında işkolu, işyerleri ve üyelerin sorunları ile ilgili araştırmalar yaptırır ve bunlara ilişkin çözüm önerileri üretilmesini sağlar.

4. Ulusal ve uluslararası alanda işçi sağlığı ve güvenliği kuruluşlarıyla ilişkiye geçerek sorunların tespit ve çözüm yollarının geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlar.

5. Çalışmalarından dolayı, merkez yönetim kuruluna karşı sorumludur.

Madde 29 – Genel hukuk ve TİS sekreterinin görev ve yetkileri

1. Sendikanın ve üyelerin karşılaşacağı hukuki ve adli sorunların çözümü için hukuk çevreleri ve en başta avukatlarla birlikte çaba gösterir, bu konuda gerekli girişimlerde bulunur.

2. Ulusal ve uluslararası hukukla ilgili mevzuat araştırmaları yapar, yaptırır. Mevzuatta, sendikal hakların gelişmesine yönelik değişiklikler yapılması için görüş ve raporlar hazırlar, hazırlatır ve girişimlerde bulunur.

3. Sendikanın yapacağı toplu iş sözleşmelerine esas olacak bilgileri toplar ve genel yönetim kurulu ile birlikte yöntemi saptar.

4. Toplu iş sözleşmesi prosedürünün başından toplu iş sözleşmesinin yapılmasına kadar işleyiş ve yürütülmesinden sorumludur.

5. Çalışmalarından dolayı, merkez yönetim kuruluna karşı sorumludur

Madde 30 – Genel yönetim kurulunun görev yetkileri, toplanma esasları

Genel yönetim kurulu olağan olarak on beş günde bir toplanır. Toplantı ve çalışma yöntemi madde – 7’deki usullere göre yapılır.

Madde 31 – Genel denetim kurulunun oluşumu

Genel denetim kurulu, genel merkez genel kurulunca madde 7 – de ki esaslara göre seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur.

Madde 32 – Genel denetim kurulunun görev yetkileri, toplanma esasları

1. Genel denetim kurulu en geç 3 ayda bir toplanır.

2. Her denetim sonunda genel yönetim kuruluna rapor verir. Verdiği raporların bir suretini de, işyeri delegeleri, işyeri sendika temsilcileri ve işyeri birim komiteleri üyelerine sunulmak üzere şube yönetim kurulu başkanlıklarına, şube oluşturulamayan yerlerde ise işyeri sendika temsilcilerine ulaştırır.

3. Toplantılarını madde – 7’deki esaslar çerçevesinde yapar.

Madde 33 – Genel disiplin kurulunun oluşumu

Genel disiplin kurulu, genel merkez genel kurulunca madde – 7’deki esaslara göre seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur.

Madde 34 – Genel disiplin kurulunun görev yetkileri, toplanma esasları

Genel disiplin kurulu, genel yönetim kurulunun şubelerde ise şube disiplin kurulu şube yönetim kurulunun istemi üzerine toplanır ve önüne gelen konuyu en çok bir ay içinde sonuçlandırır. Genel yönetim kurulu gerektiğinde bu süreyi iki aya kadar uzatabilir.

Genel merkez yönetim kurulundan ve şube disiplin kurullarından gelen dosyaları inceleyen genel disiplin kurulu ve şube disiplin kurulu gerekçeli kararlarını genel merkez ve şube başkanlıkları ile şubelerin disiplin kurulu üyelerine sunulmak üzere zamana geçirmeksizin gönderir ve kararların uygulanmasını ister. Genel disiplin kurulu, şubelerde şube disiplin kurulu ilgilinin savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları değerlendirdikten sonra karara varır. Kararlar ve karşı oylar gerekçeli olarak karar defterine yazılır, kararın kanıtları ayrıntılı olarak gösterilir.

Genel disiplin kurulu, sendika üye ve yöneticileri hakkında aşağıda belirtilen cezalardan birini verir. Şube disiplin kurulu kurulu sadece a) ve b) bentlerindeki cezaları verebilir diğer cezaları gerektiren suçlar oluştuğuna kanaat getirdiği taktirde ilgili dosyayı genel disiplin kuruluna sevk etmek üzere genel merkez yönetim kuruluna gönderir.

A) Uyarı

B) Kınama

C) Sendika yöneticilerini geçici ya da sürekli olarak görevden alma,

D) Sendika üyeliğinden geçici ya da sürekli olarak çıkarma.

4) Genel disiplin kurulunca verilen sürekli görevden alma kararına karşı sendika yöneticisinin genel kurula itiraz hakkı vardır.

5) Görevden sürekli alınma kararı ile genel kurul tarihleri arasında kalan süre içinde yöneticinin görevi askıya alınır. Görevi askıya alınan yönetici yönetsel yetkilerini kullanamaz.

6) Genel disiplin kurulunca verilen sürekli görevden almak kararı ile sürekli üyelikten çıkarma cezaları genel kurulun onayı ile kesinleşir.

İş bu tüzük 26 şubat 2023 tarihinde yapılan 6. Olağan Genel kurulda bazı maddeleri değiştirilerek yeniden düzenlenmiş ve 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun geçici 1. Maddesi gereğince merkez yönetim kurulu kararıyla yeni yasaya uyumlu hale getirilmiştir.

Yetkili genel merkez danışma organları

Madde 35 – Genel delege meclisi

1. Genel delege meclisi genel kurul delegelerinden oluşur.

2. Senede 1 defa genel yönetim kurulunun çağrısı üzerine genel veya bölgesel olarak toplanır.

3. Toplantıya genel yönetim kurulu 1 yıl içinde yaptığı çalışmaları kapsayan bir rapor sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4. Sendikanın 1 yıl içinde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve öneriler sunulur, uygulanamayan genel kurul kararlarının uygulanamama nedenleri tartışılır.

5. Görevini aksatan yönetici var ise genel delege meclisinin 1/5 inin yazılı istemi görevden geri çağırılma uyarı oylaması yapılır.

6. Aynı istem aynı yönetici hakkında bir sonraki toplantıda tekrar gerçekleşirse, o yönetici merkez genel kurulunda aday olurken vermiş olduğu taahhüt gereği yöneticilik görevinden istifa eder.

Madde 36 – Şube başkanlar kurulu

1. Genel yönetim kurulu, genel denetim kurulu, genel disiplin kurulu, şube başkanları ve şube oluşturulamayan yerlerdeki bölge temsilcilerinden oluşur.

2. 6 ayda 1 defa genel yönetim kurulunun çağrısı ile toplanır.

3. Bu toplantılarda sendikanın 6 aylık, idari, mali ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. Aksayan çalışmaların düzeltilmesi için sunulacak görüş ve önerilerin genel yönetim kurulunca uygulanması için kararlar alınır. Kararlar madde – 7’deki esaslara göre alınır..

4. Alınan kararlar, şube delegeler meclisi, şube temsilciler meclisi ve şube birim komiteleri meclisi üyelerine şube yönetim kurulu başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

Madde 37 – Genel veya bölgesel genişletilmiş başkanlar kurulu

1. Genel yönetim, denetim, disiplin kurulu üyeleri, şube yönetim denetim, disiplin kurulu üyelerinden ve şube oluşturulamayan bölgelerdeki bölge temsilcilerinden oluşur.

2. 1,5 yılda 1 genel yönetim kurulunun çağrısı ile genel veya bölgesel olarak toplanır.

3. Bu toplantılarda sendikanın 1,5 yıllık, idari, mali ve örgütlenme çalışmaları tartışılır. Aksayan çalışmaların düzeltilmesi için sunulacak görüş ve önerilerin genel yönetim kurulunca uygulanması için kararlar alınır. Kararlar madde – 7’deki esaslara göre alınır.

4. Alınan kararlar, şube delegeler meclisi, şube temsilciler meclisi ve şube birim komiteleri meclisi üyelerine şube yönetim kurulu başkanlıklarınca yazılı olarak duyurulur.

Madde 38 – Genel veya bölgesel temsilciler meclisi

1. Genel yönetim, denetim, disiplin kurulu üyeleri, şube yönetim, denetim, disiplin kurulu üyeleri ve işyeri sendika temsilcilerinden oluşur.

2. 2 yılda bir genel yönetim kurulunun çağrısı ile genel veya bölgesel olarak toplanır.

3. Bu toplantılarda şube temsilciler kurullarının, sendikanın idari, mali ve örgütlenme çalışmaları ile ilgili karara bağladıkları görüş ve önerileri tartışılır. Her şube kendi temsilciler meclisinin almış olduğu kararları kendi belirleyecekleri 1 temsilci aracılığıyla bu kurula sunarlar.

4. Genel yönetim kurulunca uygulanmasını istediği kararlar madde – 7’deki esaslara göre gerçekleşir.

6. Bölüm

Zorunlu ve yetkili şube danışma organlarının oluşumu görev ve yetkileri toplanma ve çalışma yöntemleri

Zorunlu şube organları

Madde 39 – şubelerin oluşumu

1. 500 üyesi bulunan bölgelerde genel kurulun kararı ile veya genel kurulun verdiği yetki çerçevesinde genel yönetim kurulunun kararı ile şube ve bölge temsilcilikleri kurulabilir.

2. Kurulacak olan şubenin müteşebbis heyeti genel yönetim kurulu tarafından atanır.

3. Atanacak olan müteşebbis heyet 6 ay içinde yasalar ve ana tüzük hükümlerine göre kongresini yapmak mecburiyetindedir.

Madde 40 – Bölge temsilciliklerinin oluşumu

1. 500 üyesi bulunmayan bölgelerde, örgütlenmeyi gerçekleştirebilmek için genel yönetim kurulu bölge temsilcilikleri açabilir.

2. Genel yönetim tarafından atanan bölge temsilcilikleri genel örgütlenme ve eğitim sekreterine bağlı olarak çalışır.

3. Bölge temsilciliklerinin üye sayısı şube olma sayısının altında kalmaya devam ediyorsa o bölgedeki işyerlerinin genel merkez genel kurulunda ki temsili 18. maddenin 9. bendine göre belirlenir.

Madde 41 – Şube genel kurulunun oluşumu

1. Şube genel kurulu, şubenin en yetkili karar organıdır.

2. Şubenin üye sayısı 500 e ise kadar üyelerden
500 -1000 üye ise 100 delegeden
1001 -2000 üye ise 150 delegeden
2001 -3000 üye ise 175 delegeden
3001- 4000 üye ise 200 delegeden
4001 -üye den fazla ise 250delegeden oluşur.

3. Şube yönetim ve denetim kurulu üyeleri şube genel kurulunun delegeleridir.

4. İşyerlerinin genel kuruldaki temsil sayısını belirlemek için, öncelikle şubenin genel üye sayısı delege sayısına bölünür. Çıkan rakam kaç kişiye 1 delege çıkacağını belirleyen anahtar sayı belirlenir. Daha sonra işyerinin üye sayısı,  belirlenen anahtar sayıya bölünür.

Madde 42 – Şube genel kurulunun toplanma ve çalışma yöntemleri

1. Şube genel kurulu 3 yılda bir toplanır.

2. Genel kurula çağrı şube yönetim kurulunca yapılır. Toplantının yer, günü, saati, gündemi, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının yapılacağı saat ile gündemi şube yönetimince saptanarak toplantıya katılacak delegelere en az 15 gün önceden bildirilir.

3. İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet raporu ve gelecek dönemin tahmini bütçesi de toplantı tarihinden 15 gün önceden delegelere bildirilir.

4. Toplantı esas ve usulleri hakkında sendika merkez genel kurulu için uygulanan esas ve usuller uygulanır.

5. Delegelerin salt çoğunluğu ile toplanır, ilk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı katılanlar ile yapılır. Ancak bu oran delege tam sayısının 1/3’ünden az olamaz. Olağanüstü toplantılarda da aynı oranlar uygulanır. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Ancak bu oran üye veya delege tam sayısının ¼’ünden az olamaz. Oylama şeklinde merkez genel kurulundaki yöntem uygulanır.

Madde 43 – şube genel kurulunun görev ve yetkileri

1. Şube yönetim kurulunun çalışma ve hesap raporları ile denetleme kurulunun raporlarını görüşmek, kabul etmek veya reddetmek, çalışmaları aklamak veya aklamamak, disiplin kurulunun raporunu görüşmek,

2. Şube yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının asil ve yedek üyelerini seçmek,

3. Merkez genel kuruluna, şube adına katılacak delegeleri seçmek.

4. Şubenin kapanmasına veya başka bir şube ile birleşmesine karar veremez. Borç altına sokamaz. Şube ile ilgili sorunları, merkez genel kuruluna iletilmek üzere dilek ve temennide bulunur.

Madde 44 – Şube yönetim kurulunun oluşumu

Şube yönetim kurulu

1. Şube başkanı
2. Şube sekreteri
3. Şube mali sekreteri
4. Şube örgütlenme sekreteri
5. Eğitim sekreteri

Şube yönetim kurulu madde – 7’de belirtilen usullerle seçilir.

Madde 45 – şube yönetim kurulunun görev ve yetkileri

1. Genel temsilciler kurulu, merkez yönetim kurulu ve şube temsilciler kurulu kararlarını uygular.

2. Şube ve bağlı illerdeki sendikal faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlar.

3. Sendikal faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli harcamaları yapar.

4. Şube genel kurulunu toplantıya davet eder.

5. Üyelik başvurularını inceler, belgeleri varsa görüş ve düşünceleriyle birlikte beş gün içinde merkez yönetim kuruluna gönderir.

6. Şube genel kuruluna sunulacak hesap ve çalışma raporları hazırlar.

7. Şube temsilciler kurulunu gerektiğinde toplantıya çağırır. Şube ile ilgili konuları görüşür, varılan sonuçları merkez yönetim kuruluna bildirir.

8. Şube temsilciler meclisini, şube delege meclisini, şube birim komiteleri meclisini toplantıya çağırmak.

9. Temsilci seçimlerini, delege seçimlerini, birim komitesi seçimlerini organize etmek.

10. Seçilmiş birim komitesi üyelerini atamak.

Madde 46 – şube başkanın görev ve yetkileri

1. Şube sınırlarındaki il ve ilçelerde sendikayı temsil eder,

2. Diğer yönetim kurulu üyelerince yürütülmekte olan işleri yakından izler, inceler, bilgi alır, uyarır,

3. Şube temsilciler kurulu, şube yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder,

4. İlgili sekreterle kendi görevleri ile ilgili yazışmaları, şube sekreteri ile birlikte tüm yazışmaları, mali sekreter ile birlikte mali konulardaki yazışma ve işlemleri imzalar.

5. Olağanüstü durumlarda yönetim kurulu kararı olmaksızın ve belgeye dayalı olarak brüt asgari ücret kadar harcamada bulunabilir. Ancak harcamalarla ilgili belgeleri üç gün içinde şube yönetim kuruluna sunmakla yükümlüdür.

6. Basın toplantısı düzenler. Yazılı ve sözlü demeçler verebilir.

7. Tüzük ve yönetmeliklerle yetkilendirildiği konularla ilgili olarak şubeye bağlı organ, kurul, komisyon, temsilci ve kişileri toplantıya çağırabilir.

8. Çalışmalarından dolayı merkez ve şube yönetim kurullarına karşı sorumlu olan şube başkanı; tüzük, yönetmelikler ve anılan kurulların verdiği diğer görev ve yetkileri yerine getirmekle yükümlüdür.

Madde 47 – Şube sekreterin görev ve yetkileri

1. Şube başkanının bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini yerine getirir ve yetkilerini kullanır.

2. Şube yönetim kurulunun toplantılarına ilişkin gündemi hazırlar, alınan kararları deftere yazdırır.

3. Yazışma ve işlemlerin düzgün işleyişini sağlar.

4. Şube genel kurulu, şube yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlayarak kurullara sunar,

5. Çalışmalarından dolayı merkez ve şube yönetim kurullarına karşı sorumlu olan şube sekreteri; tüzük, yönetmelikler ve anılan kurulların verdiği diğer görev ve yetkileri yerine getirmekle yükümlüdür.

Madde 48 – Şube mali sekreterin görev ve yetkileri

1. Şubenin mali işlerinin düzenli yürümesini sağlar,

2. Şube hesaplarını iç ve dış denetime hazır bulundurur,

3. Şube kapsamı dahilinde sendika gelirlerinin toplanmasını ve genel merkezce banka hesabına 7 (yedi) gün içerisinde yatırılmasını sağlar,

4. Şube harcamalarının usulüne göre yapılmasını, harcama belgelerinin her ay genel merkeze gönderilmesini sağlar,

5. Çalışmalarından dolayı merkez ve şube yönetim kurullarına karşı sorumlu olan şube mali sekreteri; tüzük, yönetmelikler ve anılan yönetim kurulların verdiği diğer görev ve yetkileri yerine getirmekle yükümlüdür.

Madde 49– Şube örgütlenme sekreterinin görev ve yetkileri

1. Şubeye bağlı şube temsilciler kurulu, ve işyeri kurulları ile işyeri temsilcilerinin sendikal faaliyetlerini izler ve bu faaliyetlerin yerine getirilmesine yardımcı olur,

2. Şube üye kayıtları ve üyelikten ayrılmalarına ilişkin işlemleri gözetir, şube üye arşivini düzenler, üye envanterini çıkartır, üyeliğe kabul ya da üyelikten ayrılma başvurularını, tayin ve emeklilik işlemlerini 5 (beş) gün içerisinde sendika merkez yönetim kuruluna gönderilmesini sağlar,

3. Sendikanın aktif uğraş alanı dışında kalmış işyerlerindeki çalışanların, sendika bünyesinde örgütlenmesini sağlar,

4. Şube genel kurulunun zamanında ve gereği gibi yapılması için genel örgütlenme sekreteri ile koordineli çalışır. Sendikanın örgütlü olmadığı işyerlerinde örgütlenmeyi sağlar.

Madde 50 – Şube eğitim sekreterinin görev ve yetkileri

Şube kapsamındaki işyerlerinde çalışanlar için sendika programına, amaç ve ilkelerine uygun eğitim programları hazırlayarak yönetim kurulunun onayına sunar, onaylanan eğitim programlarının uygulanmasını sağlar, merkez yönetim kurulunca planlanan ve yürütülen eğitim çalışmaları ile ilgili olarak şube yönetim kuruluna rapor hazırlar, sendika merkez yönetim kurulunca yayınlanan, kitap, broşür ve bülten gibi eğitsel yayın araçlarını şube kapsamındaki tüm üyelere ulaştırılmasını sağlar, merkez ve şube yönetim kurullarınca düzenlenen panel, sempozyum, konferans gibi toplantılara en üst düzeyde katılımı sağlar, çalışmalarından dolayı genel merkez eğitim sekreterliğine ve şube yönetim kurullarına karşı sorumludur. Yönetmelikler ve anılan yönetim kurulların verdiği diğer görev ve yetkileri yerine getirmekle yükümlüdür.

Madde 51 – Şube yönetim kurulunun toplanma ve çalışma yöntemi

Şube yönetim kurulu olağan olarak haftada bir toplanır. Toplantı ve çalışma yöntemi madde – 7’deki usullere göre yapılır.

Madde 52 – Şube genel denetim kurulunun oluşumu

Şube denetim kurulu, şube genel kurulunca madde – 7’deki esaslara göre seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur.

Madde 53 – Şube denetim kurulunun görev yetkileri, toplanma esasları
1. Şube denetim kurulu en geç 3 ayda bir toplanır.
2. Her denetim sonunda şube yönetim kuruluna rapor verir.
3. Verdiği raporların bir suretini de, üyelere işyeri delegelerine, işyeri birim komiteleri üyelerine sunulmak işyeri sendika temsilcilerine ulaştırır.
Toplantılarını madde – 7’deki esaslar çerçevesinde yapar.

Madde 54 – Şube disiplin kurulunun oluşumu

1. Şube disiplin kurulu, şube genel kurulunca madde – 7’deki esaslara göre seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur.

Madde 55 – Şube disiplin kurulunun görev yetkileri, toplanma esasları
1. Sendikanın tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği öne sürülen sendika üyeleri hakkında gerekli soruşturmayı yapar ve bu konuda hazırlayacağı raporu karar verilmek üzere şube temsilciler kuruluna ve bilgilendirmek üzere merkez disiplin kuruluna gönderir.

2. Toplantılarını madde – 7’deki esaslar çerçevesinde yapar.

Yetkili şube danışma organları

Madde 56 – Şube delege meclisi

1. Şube delege meclisi şube genel kurul delegelerinden oluşur.

2. Senede 1 defa şube yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır.

3. Toplantıya şube yönetim kurulu 1 yıl içinde yaptığı çalışmaları kapsayan bir rapor sunar. Bu rapor toplantıdan en geç 15 gün önce delegelere ulaştırılır.

4. Şubenin 1 yıl içinde yapmış olduğu çalışmalar bu toplantıda tartışılır. Görüşler ve öneriler sunulur, uygulanamayan genel kurul kararlarının uygulanamama nedenleri tartışılır.

5. Görevini aksatan yönetici var ise genel delege meclisinin 1/5 inin yazılı istemi üzerine
görevden geri çağrılma uyarı oylaması yapılır.

6. Aynı istem aynı yönetici hakkında bir sonraki toplantıda tekrar gerçekleşirse, o yönetici merkez genel kurulunda aday olurken vermiş olduğu taahhüt gereği yöneticilik görevinden istifa eder.

Madde 57 – Şube temsilciler meclisi

1. Şube yönetim, denetim, disiplin kurulu üyeleri ve işyeri sendika temsilcilerinden oluşur.

2. 6 ayda bir şube yönetim kurulunun çağrısı ile toplanır.

3. Bu toplantılarda işyerleri temsilciler kurullarının ve işyeri birim komitelerinin, sendikanın idari, mali alışmaları ile ilgili karara bağladıkları görüş ve önerileri tartışılır. Her işyeri kendi temsilciler meclisinin almış olduğu kararları kendi belirleyecekleri 1 temsilci aracılığıyla bu kurula sunarlar.

4. Şube yönetim kurulunca uygulanmasının istendiği kararlar madde – 7’deki esaslara göre alınır.

Madde 58 – Şube birim komiteleri meclisi

1. Şube yönetim, denetim, disiplin kurulu üyeleri, işyeri sendika temsilcileri ve sendika temsilcilerine yardımcı olmak amacıyla işyeri birimlerinde oluşturulan birim komite üyelerinden oluşur.

2. 2 yılda 1 şube yönetim kurulunun çağrısı ile olarak toplanır.

3. Bu toplantılarda işyeri temsilciler meclisinin, işyeri delege meclisinin, işyeri birim komiteleri meclisinin şubenin idari, mali ve örgütlenme çalışmaları ile ilgili karara bağladıkları görüş ve önerileri tartışılır. Her işyeri kendi temsilciler meclisinin almış olduğu kararları kendi belirleyecekleri 1 temsilci aracılığıyla bu meclise sunarlar.

4. Şube yönetim kurulunca uygulanmasının istendiği kararlar madde – 7’deki esaslara göre alınır.

İşyeri zorunlu organları

Madde 59 – İşyeri sendika temsilciler meclisi

1. İşyerlerinde yasanın belirlediği sayıda, üyeler tarafından seçilen  sendika yönetim kurulunca atanan 1 baş temsilci ve temsilcilerden oluşur.

2. İşyeri sendika temsilcileri üye ile şube yönetim kurulu ve işveren arasında köprü vazifesi görür.

3. Faaliyetlerini ana tüzük gereği birimlerde oluşturulan birim komiteleri ile diyalog içeresinde yürütür.

Madde 60 – İşyeri delege meclisi

1. Ana tüzük gereği belirlenen sayıda ve ana tüzük de belirlenen usullerle işyerinde üyeler tarafından seçilen delegelerden oluşur.

2. İşyeri sendika temsilcileri ile üyeler arasında köprü vazifesi görür. Üyelerin çalışma koşullarından ve tis den doğan sorunlarının halledilmesinde işyeri sendika temsilcilerine yardımcı olur.

İşyeri yetkili danışma organları

Madde 61 – İşyeri birim komiteleri meclisi

1. İşyerlerinde birimler esasına göre oluşturulan, işyeri sendika temsilcilerinin ve işyeri delegelerinin yasalardan ve ana tüzük ’den kaynaklanan sendikal görevlerine yardımcı organlardır.

2. Birim komite üyeleri, birimde çalışan üyelerin 1/5 inden az olamaz. İşyerinin özelliğine ve üyelerin katılım isteğine bağlı olarak bu sayı 2/5 – 3/5 veya daha fazla olabilir.

3. Olağan toplantılarını işyeri sendika temsilciler kurulunun çağrısı ile 2 ayda bir yaparlar.

4. Bu toplantılarda işyerindeki sendikal çalışmalar değerlendirilir. Aksayan çalışmalar var ise görüş ve öneriler sunulur. İşyeri sendika temsilcilerinin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapılır.

5. Şube temsilciler ve delegeler meclisine sunulmak üzere sendikal çalışmalarla ilgili görüş ve önerileri karar altına alır.

6. Şube yönetim kurulunca işyeri ile ilgili uygulanmasının istendiği kararlar madde – 7’deki esaslara göre alınır.

7. Birim komitesi üyesi olmayan üyelerin, temsilci ve delege seçiminde aday olmaması esas alınır ancak bu üyenin temsilci ve delege adayı olmasının önünde engel teşkil etmez.

7. Bölüm

Olağanüstü genel kurullar

Madde 62 – Olağanüstü merkez genel kurulunun toplanma esasları

1. Merkez yönetim veya merkez denetleme kurulu gerekli gördüğü hallerde veya genel kurul delegelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine en geç 60 gün içinde yazılı istekteki konuları öncelikle görüşmek üzere genel kurul olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü genel kurul toplantısı için yapılan isteklerde toplantının yapılma gerekçeleri belirtilir. Genel kurula çağrı merkez yönetim kurulu tarafından yapılır.

2. Olağanüstü genel kurul çağrısında belirtilen gündem maddelerinde yürütme kurulunca eksiltme yapılamaz.

3. Gündem dışı konular görüşülemez. Önerilerde bulunulamaz. Olağanüstü genel kurul toplantısında da olağan genel kurul toplantısı hükümleri geçerlidir.

Madde 63 – Olağanüstü şube genel kurulunun toplanma esasları

Şube yönetim kurulu veya şube denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da şube genel kurul delegelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Çağrıda genel merkezdeki yöntem uygulanır.

8. Bölüm

Mali Hükümler

Madde 64 – Sendikanın gelirleri

1.Üyelik aidatı,

2.Dayanışma aidatı,

3.Onur üyelerinin aidatı,

4.Faaliyetlerden sağlayacağı gelirler,

5. Mal varlığının devir, temlik ve satışından doğan gelirler,

6. Kanunun olanak verdiği bağışlar ve diğer gelirler.

Madde 65 – Üyelik aidatı

Üye aidat tutarı, üyenin bir günlük net ücretidir. Dayanışma aidatı tutarı üyelik aidatı kadardır.

Madde 66 – Giderler

1. Sendikal faaliyeti yürütmek için yapılan harcamalar,

2. Üst örgüte ödenen aidatlar,

3. Toplu sözleşmelerle ilgili masraflar,

4. Grev ve lokavt hallerinde yapılan masraflar ve üyelere ödenen ödentiler,

5. Basın-yayın dahil eğitim masrafları (Gelirlerin en az %15’i eğitim için kullanılır),

6. Sendikanın amaç ve ana tüzüğünden doğan diğer masraflar,

7. Sendika amaç ve faaliyetleri dışında harcama yapamaz. Bağışta bulunamaz. Borç veremez.

Madde 67 – Tutulması zorunlu olan defter dosya ve kayıtlar

1. Üye kayıt fişleri ve defteri ile çıkış bildirimi,

2. Zorunlu kurulların kararlarının numara ve tarih sırası ile yazılmasına mahsus karar defterleri,

3. Gelen ve giden evrak ile zimmet defteri,

4. Aidat, yevmiye, envanter defteri ve defter-i kebir defterleri ve bunların tutulduğu dosyalar.

Madde 68 – Yönetici, uzman ve personele ödenecek ücret, tazminat, yolluk ve harcırahlarının miktarlarının belirlenme esasları

1.Sendika yönetici ve uzmanlarının ücretleri, genel merkez genel kurulunca belirlenir.

2.Ücretler işkolunda çalışan en yüksek sendika üyesinin ücretinden fazla olamaz.

3.Sendika yöneticilerinin hizmet tazminatları, kıdem tazminatı tavan sınırını aşamaz.

9. Bölüm

Madde 69 – Tüzük Değişikliği

Sendikanın feshi veya bir başka sendika ile birleşmesi halinde uygulanacak esaslar

1. Tüzük değişikliği sendika merkez genel kurulunun üye/delege tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile yapılır.

2. Fesih ve tasfiye halinde karar; merkez genel kurulunun üye/delege tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile alınır. Bu durumda sendikanın taşınır ve taşınmaz malları Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na(DİSK) bağışlanır.

Madde 70 – Konfederasyona katılma, uluslararası kuruluşlara üye olma ve ayrılma esasları ile ilgili hükümler.

Genel merkez genel kurulunun üye tam sayısının 2/3 yeterlilik oyu ile sendika konfederasyonlara ve uluslararası kuruluşlara üye olabilir veya üyelikten ayrılabilir.

İşbu tüzük 9-10 mart 2013 tarihinde yapılan 3.Olağan Genel kurulda bazı maddeleri değiştirilerek yeniden düzenlenmiş ve 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun geçici 1. Maddesi gereğince merkez yönetim kurulu kararıyla yeni yasaya uyumlu hale getirilmiştir.